Handöls skifteslags samfällighetsförening

Styrelsen

Styrelsen för Handöls skifteslagssamfällighetsföreningen väljs vid årsstämman som hålls på Hanriis café en söndag i början av mars helgen (normalt v.10) och kallelse sker normalt ca två veckor innan.

Styrelsens uppdrag är att förvalta samfällighetens tillgångar och se till att medlemmarna får ta del av dessa. Vilka som för närvarande sitter i styrelsen hittar du i menyn till vänster om du loggar in via medlemssidan. Som inloggad kan du även ta del av alla protokoll från såväl styrelsemöten som årsstämmor. Vill du nå styrelsen kan du använda kontaktsidan >>

 Kallelse Stämma 2019

KALLELSE

TILL ORDINARIE STÄMMA

SÖNDAGEN DEN 10 MARS 2019, kl 15.00 Hanriis Café i Handöl

Vi vill påminna alla delägda fastigheters stämmodeltagare, som vill ha möjlighet att delta i beslutsfattandet, att ta med gällande fullmakter. De som vill behålla fullmakten bör ta med och lämna kopior. I de fall fastighetsförsäljningar gjorts nyligen skall lagfartsbevis eller liknande bevis på ägandet tas med. Om dödsbon ingår i fastigheten ombeds ni medföra en förteckning på dödsbodelägarna.

Förslag till dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justeringsmän/rösträknare för stämman

3. Val av ordförande för stämman

4. Val av sekreterare för stämman

5. Fastställande av röstlängd

6. Fastställande av dagordning

7. Fråga om stämmans behöriga utlysande

  • 8.

a/ styrelsens verksamhetsberättelse

b/ ekonomisk redovisning (årsredovisningar och disposition av årets

överskott)

c/ revisorernas berättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Framställningar från styrelsen

11.Utdelning av överskott

12. Motioner

13. Fastställande av budget för 2019

14. 
Fastställande av arvoden och ersättningar

15. 
Val

  • a/ ordförande (ett år)

b/ två ledamöter (fyra år)

  • c/ två revisorer

d/ två revisorsuppleanter

  • e/ valberedning varav en sammankallande

16. Meddelande av plats där protokollet hålls tillgängligt efter justering

17. Mötets avslutande